Ο ψυχολόγος δεσμεύεται με επαγγελματικό απόρρητο το οποίο έχει καθιερωθεί βάσει του αρ.9 του Ν. 991/79. Εκεί προβλέπεται ότι πρέπει να είναι απολύτως εχέμυθος σχετικά με όσα διαμείβονται στο πλαίσιο της εργασίας του.

Επιπλέον, ο ψυχολόγος δεσμεύεται από κώδικα δεοντολογίας που επίσης διασφαλίζει το επαγγελματικό απόρρητο απαγορεύοντας μεταξύ άλλων την κατάχρηση προσωπικών δεδομένων ή να καταθέσει ως μάρτυρας κατηγορίας και υπεράσπισης του θεραπευόμενου ενώπιον των αρχών (ΦΕΚ Β’, Αρ. Φύλλου 2344, 18-6-2019)

Σε περίπτωση που το απόρρητο παραβιαστεί, προβλέπονται κυρώσεις (χρηματική ποινή, φυλάκιση) βάσει του αρ.371 του Ποινικού Κώδικα περί της παραβίασης της επαγγελματικής εχεμύθειας.

Ωστόσο ο ψυχολόγος μπορεί να «σπάσει» το απόρρητο π.χ. για να προστατεύσει τον θεραπευόμενο, τον εαυτό του ή κάποιον τρίτο όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει με άλλον τρόπο. Επίσης το αρ. 232 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει την υποχρέωση κάθε πολίτη –επομένως και του ψυχολόγου- να ενημερώνει τις Αρχές εφόσον αντιληφθεί ότι πρόκειται να τελεστεί κάποιο κακούργημα.